-   návrh na zápis, zmenu alebo výmaz obchodnej
    spoločnosti v obchodnom a živnostenskom registri
-   návrh na zápis, zmenu alebo vklad listiny do
    katastra nehnuteľností
-   návrh na vydanie platobného rozkazu
-   žaloby v občiansko-právnom konaní
-   žaloby v obchodnom konaní
-   návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
-   návrh na začatie exekučného konania
JUDr. Ľubomír Kišac
advokátska kancelária
§
Kontakt:
mobil:        0905751474

Kancelária:
Ul. Škultétyho 1597/7
955 01 Topoľčany

Created by
Mail:
lubo.kisac@gmail.com
Vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné orgány
OBLASŤ PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PORADENSTVA
Obchodné právo
Občianske právo
Rodinné právo
Vyhotovenie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné orgány
Zastupovanie na súde a iných orgánoch