Najmä problémy týkajúce sa:

-   vlastníckeho práva alebo spoluvlastníctva
-   zodpovednosti za škodu
-   nárokov z bezdôvodného obohatenia
-   dedičského práva
- vyhotovenia občiansko-právnych zmlúv (kúpna a zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, resp. výpožičke, zmluva o nájme bytu, resp. nebytových priestorov, o podnájme, zmluva o záložnom práve, dohody o zriadení vecného bremena a ďalšie zmluvy včítane nepomenovaných)
JUDr. Ľubomír Kišac
advokátska kancelária
§
Kontakt:
mobil:        0905751474

Kancelária:
Ul. Škultétyho 1597/7
955 01 Topoľčany

Created by
Mail:
lubo.kisac@gmail.com
OBLASŤ PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PORADENSTVA
Obchodné právo
Občianske právo
Rodinné právo
Vyhotovenie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné orgány
Zastupovanie na súde a iných orgánoch
Občianske právo